eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
Share |
 

ศูนย์ประสานงานชุมชน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120

28 เมษายน 2556

เรื่อง       ขอให้ยุติการดำเนินการทุกอย่าง เกี่ยวกับเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง (เขื่อนแม่น้ำยม) เขื่อนแก่งเสือเต้น และขอให้ยกเลิกการศึกษาเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง รวมทั้งคืนงบประมาณการดำเนินการให้กับแผ่นดิน

เรียน     อธิบดีกรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แนวทางแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง ลุ่มน้ำยม 12 ข้อ

                จากการที่กรมชลประทาน จะได้จัดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 นั้น คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่าเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ กรมชลประทานได้ผลักดันการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมากว่า 24 ปี ผลาญงบประมาณแผ่นดินไปหลายร้อยล้านบาทแล้ว มาบัดนี้ยังจะผลาญงบประมาณแผ่นดินด้วยการศึกษาเขื่อนยมบน และเขื่อนแม่น้ำยม (เขื่อนยมล่าง) อีก

                บทเรียนและประสบการณ์ของ คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่า กรมชลประทานได้ใช้วิธีจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เคยศึกษาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น มาหลอกให้ชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการเขื่อนต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ครั้งก่อนมาหลอกให้เห็นด้วยกับเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่เมื่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ได้ ก็จะมาหลอกให้เห็นด้วยกับเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ซึ่งกรมชลประทานและบริษัทเหล่านี้ได้ได้ดำเนินการผลาญงบประมาณแผ่นดินมามาก พอแล้ว

                เขื่อนยมบน และเขื่อนแม่น้ำยม (เขื่อนยมล่าง) จะส่งผลกระทบต่อป่าสักทองธรรมชาติ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ควรรักษาไว้ให้กับลูกหลาน และคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทยที่สำคัญอีกด้วย เขื่อนทั้งสองยังกระทบต่อที่ทำกินของชาวสะเอียบ ซึ่งหากไม่มีที่ทำกินแล้วชาวสะเอียบจะอยู่ได้อย่างไร และยังกระทบต่อป่าเบญจพรรณ ที่เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เปรียบได้ดั่งซุบเปอร์มาเก็ตของชุมชน หากสิ่งเหล่านี้หมดไปชุมชนคงต้องล่มสลาย ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ดั่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆ เขื่อนที่ผ่านมา

                คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ จึงขอให้กรมชลประทานยุติการดำเนินการทุกอย่าง เกี่ยวกับเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง (เขื่อนแม่น้ำยม) เขื่อนแก่งเสือเต้น และขอให้ยกเลิกการศึกษาเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง รวมทั้งคืนงบประมาณการดำเนินการให้กับแผ่นดิน หากกรมชลประทานยังดึงดันที่จะผลักดัน ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทั้ง 3 เขื่อน ดังกล่าว คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ จะดำเนินการคัดค้าน จนถึงที่สุด ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันจะไม่ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และจำเป็นต้องใช้มาตรการทางศาล ในการฟ้องร้องเอางบประมาณแผ่นดินกลับคืนให้กับประชาชนไทยทั้งชาติ

                คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ทั้ง 12 ข้อ ให้กับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั้งยืน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และชุมชน น้อยกว่าโครงการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้งบประมาณแผ่นดินน้อยกว่าโครงการขนาดใหญ่อีกด้วย ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมน้ำแล้งลุ่มน้ำยมอย่างมีประสิทธิภาพ

                อนึ่ง กรมชลประทานและหรือบริษัทที่ปรึกษา ยังได้ขโมยรูปภาพของชาวบ้านไปตีพิมพ์เป็นทั้งเอกสารสรุปข้อมูลโครงการและตี พิมพ์แผ่นพับโฆษณาโครงการ ซึ่งเป็นการขาดจริยธรรม ขาดจิตรสำนึก ในการทำงาน จึงขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าว และห้ามนำภาพดังกล่าวออกเผยแพร่โดยเด็ดขาด หากกรมชลประทานและหรือบริษัทที่ปรึกษา ยังนำภาพเหล่านั้นไปตีพิมพ์เผยแพร่ คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนและเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าว คงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ยุติการดำเนินการทุกย่างเกี่ยวกับเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เขื่อนแก่งเสือเต้นโดยเร่งด่วน และเร่งคืนเงินงบประมาณในการศึกษาโครงการเหล่านี้ให้กับแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา