eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศจัดตั้งหมู่บ้านคนจนแม่มูนมั่นยืน

 

๒๑ มกราคม ๒๕๔๖

 

ตลอดสองปีของรัฐบาลภายใต้การนำของ พ...ดร.ทักษิณ ชินวัตร   การแก้ไขปัญหาคนจน ตามสัญญาประชาคม ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ต่อพี่น้องคนจนที่มาเรียกร้องความเป็นธรรม  ณ ทำเนียบรัฐบาล ยังไม่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติให้ลุล่วงตามเจตนารมย์ที่มีร่วมกันมาตั้งแต่ต้นและถูกบิดเบือนจนเป็นสาเหต ุแห่งความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับคนจนดังเช่น กรณีเขื่อนปากมูล รัฐบาลเริ่มต้นการแก้ไขปัญหา ด้วยการทดลองเปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลให้มหาวิทยาลัยอุบลฯ ทำการศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ แต่เมื่อผลการศึกษามีข้อสรุปว่าการเปิดประตูน้ำตลอดปี คือ แนวทางที่ทำให้เกิดการฟื้นฟู เศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศแม่น้ำมูน โดยไม่กระทบต่อพลังงานไฟฟ้าและการชลประทาน รัฐบาลกลับไม่ยอมรับ และอ้างผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาสร้างความชอบธรรมรองรับการตัดสินใจว่าเปิดประตูน้ำ ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน สอดคล้องกับความเห็นของชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ แต่ความจริงชาวบ้านที่สำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจความเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๖.๗ เป็นคนที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับแม่น้ำมูน เพียงแต่อยู่ในเขตอำเภอเดียวกัน นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศสงครามกับความยากจน แต่วันนี้กลับทำสงครามกับคนจน โดยการแบ่งแยก ใส่ร้าย ป้ายสี ข่มขู่คุกคาม ทำลายความชอบธรรม ของคนจนในการเรียกร้องความเป็นธรรม

 

            จากกรณีเขื่อนปากมูล  เราชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาด ทั้ง 7 เครือข่าย  คือ     1.เครือข่ายปัญหาที่ดิน 2.เครือข่ายปัญหาป่าไม้ 3.เครือข่ายปัญหาเขื่อน 4.เครือข่ายปัญหาสลัม 5.เครือข่ายปัญหาผู้ป่วยจากการทำงาน 6.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 7.เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ทั้งหมด 205 กรณีปัญหาในนามของสมัชชาคนจน จำเป็นที่จะต้องมาร่วมกันประกาศจัดตั้ง หมู่บ้านคนจนแม่มูนมั่นยืนขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทวงถามสัญญาประชาคมที่นายกรัฐมนตรีเคยได้ให้ไว้เมื่อ คราเข้าดำรงตำแหน่ง และที่สำคัญหมู่บ้านคนจนแม่มูนมั่นยืนจะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการพัฒนาของรัฐ และจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพวกเรากับชาวกรุงเทพฯ ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 

            พวกเราขอยืนยันว่า การตั้งหมู่บ้านคนจนในวันนี้  เป็นหนึ่งในความพยายามของสมัชชาคนจน ที่ต้องการสร้างสันติธรรมในสังคมไทยด้วยการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ภายใต้หลักแห่งเหตุผลและองค์ความรู้ รวมทั้งยึดมั่นในแนวทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

             จึงประกาศไว้ ณ หมู่บ้านคนจน แม่มูนมั่นยืน หน้าทำเนียบรัฐบาล 

 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา