eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ

ยุติการจับกุมคุมขัง เร่งแก้ไขปัญหาประชาชน ผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมเพื่อสังคม

          ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้ง 4 เครือข่าย คือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล, และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากจากโรงไฟฟ้าชีวะมวล รวมทั้งกลุ่มประชาชนคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุบลราชธานี ได้ชุมนุมติดตามการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลมาเป็นเวลายาวนานแล้วนั้น

          เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคเหนือ ได้ติดตามการชุมนุมของพีน้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้มากกว่านี้ ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาได้สร้างความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง ทั้งที่ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเรียกร้องนั้น คือเนื้อแท้ของการปฏิรูปสังคมไทยที่แท้จริง ที่จะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการยุติการจับกุมคุมขังคนจน และเร่งแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหา ฯลฯ

          เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน การจัดการทรัพยากรและสิทธิชุมชน รัฐบาลต้องเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติคดี และมีคำสั่งไม่ฟ้องโดยเร็ว รวมทั้งดำเนินการถอนฟ้อง งดการบังคับคดี หรือถอนการบังคับคดี อย่างเร่งด่วน กรณีข้อพิพาทที่ยังไม่มีการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมและกรณีการใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงดการดำเนินคดีหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองไว้จนกว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลจะแล้วเสร็จ

รัฐบาลต้องดำเนินการปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งยุติการจับกุมคุมขังคนจน และเร่งแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหา อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ขอให้กำลังใจพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมสู่สังคมไทยสืบต่อไป

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ

6 มีนาคม 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานครฯ

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา