eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
“ชดเชยห้วยละห้า คือหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุด”

พวกเราซึ่งประกอบไปด้วย แกนนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จำนวน ๖๕ หมู่บ้าน ได้ประชุมกันที่ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน พวกเราได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพวกเรา รวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายป่าไม้ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาของพี่น้องประมงพื้นบ้านภาคใต้ ปัญหากลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน ปัญหาของชุมชนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่รวมอยู่ในกลุ่มสมัชชาคนจน

เรายังได้วิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นถึงการไขปัญหาเหล่านี้โดยรัฐบาลชุดที่ผ่าน ๆ มา รวมถึงการแก้ไขปัญหาของพวกเราโดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งเราเห็นพ้องรวมกันว่า

  1. ความเดือดร้อนของพวกเรา ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม จนลุกลามขยายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การพัฒนาจึงเป็นที่มาของ “ความยากจน” อันหมายถึง การจนสิทธิ การจนโอกาส การจนรายได้ การจนอำนาจ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย เวทีกลางของผู้ประสบชะตากรรม อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ละเลยภาคเกษตรกรรม แนวทางดังกล่าวได้ล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ ทรัพยากรธรรมชาติตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อย ที่ดินอันเป็นปัจจัยหลักของเกษตรกรถูกแย่งชิง นโยบายการประกาศใช้พื้นที่ป่าทับที่ทำกินของชาวบ้าน การสร้างเขื่อนต่างๆ ได้ทำลายทรัพยากรและชุมชน คนหนุ่มสาวถูกสภาพเศรษฐกิจบีบรัดให้ต้องเข้ามาขายแรงงานในเมือง เกิดแหล่งชุมชนแออัดและถูกละเลยจากรัฐเช่นเดิม เหล่านี้แหละพวกเราคือ สมัชชาคนจน
  2. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พวกเราได้เรียกร้องผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อรัฐบาลมาแล้วหลายรัฐบาล และแทบทุกรัฐบาล พวกเรามักได้รับคำสัญญา ที่เป็นข้อตกลง บันทึกการเจรจา และรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีรองรับการแก้ไขปัญหาหลายกรณีปัญหา และเช่นเดียวกัน ข้อตกลง บันทึกการเจรจาและมติคณะรัฐมนตรี มักถูกเพิกเฉย ละเลยการปฏิบัติมาแล้วหลายกรณีปัญหาด้วยกัน
  3. การแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยละห้า รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๔.๙ ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียโอกาสให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขื่อนห้วยละห้า นั้น พวกเรายังมิอาจวางใจได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จวบจนกว่าเงินที่รัฐบาลอนุมัติจะถึงมือของชาวบ้านผู้เดือดร้อน
  4. ความร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อให้การแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านห้วยละห้า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พวกเรา (ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล) ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายเงินค่าชดเชยในครั้งนี้ โดยให้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาจ่ายเงินดังกล่าวที่ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูล

สมัชชาคนจนยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านจากเขื่อนห้วยละห้า เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาบางส่วนของสมัชชาคนจนเท่านั้น ซึ่งกรณีปัญหาอื่น ๆ เช่น กรณีปัญหาป่าไม้ กรณีป่าที่ดินทำกิน กรณีกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน กรณีปัญหาประมงพื้นบ้าน และกรณีปัญหาเขื่อนอีกหลายเขื่อน ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข พวกเราจึงเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งสะสาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเขื่อนห้วยละห้า จึงจะถือว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน

ด้วยจิตคารวะ
สมัชชาคนจน
ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา