eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

การประชุมการแก้ปัญหาไม่มีข้อสรุป ชาวบ้านปากมูนประกาศชุมนุมไม่มีกำหนด

24 มค 56


ตามที่ชาวบ้านปากมูนได้มีการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อผลักดันข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ในวันนี้(๒๔ ม.ค. ๕๖) ได้มีการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ครั้งที่ ๒ มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นประธานการประชุม  โดยชาวบ้านเสนอให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ที่ ให้มีการศึกษาผลกระทบของการรักษาระดับน้ำของเขื่อนปากมูล ๓ ปี และมอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา ซึ่งต่อประเด็นนี้ที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า ประธานจะทำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกมติครม.ดังกล่าว

ส่วนการแก้ไขปัญหาชาวปากมูนตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ต้องกำหนดกระบวนการในการเปิดเขื่อนปากมูล และการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบย้อนหลัง ซึ่งต่อวาระนี้ในที่ประชุมไม่ได้ข้อสรุปที่จะสามารถนำไปดำเนินการอะไรได้

พวกเรายืนยันว่า การแก้ไขปัญหาจะยุติลงได้อย่างเป็นธรรม จะต้องยึดหลักข้อเท็จจริง หลักวิชาการ เป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง และมาตรการ สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ประชามติ หรือการสำรวจความคิดเห็น ไม่ใช่วิธีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และเมื่อรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆที่ชัดเจน ชาวบ้านปากมูนก็จะต้องชุมนุมต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา