เกี่ยวกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

head5 fisherman

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Association (LRA) เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia River Network (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

กรรมการที่ปรึกษา    

 • ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ         
 • ศ.ศรีศักร วัลลิโภดม         
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว
 • รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ 
 • นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว
 • นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ

คณะกรรมการสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 

 • นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา     นายกสมาคม
 • นายสมเกียรติ มีธรรม     รองนายกสมาคม
 • ดร.สหัทยา วิเศษ     กรรมการ
 • นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     กรรมการ
 • นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     เลขานุการและผู้อำนวยการ

เจ้าหน้าที่

 • นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     ผู้อำนวยการ
 • นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     รองผู้อำนวยการ
 • นางสาวจันทร์นภา คืนดี     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top