รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ" 2563 บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และ บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

fas fa-pencil-alt
สมาคมแมนาเพื่อชีวต
fas fa-calendar
กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด https://www.livingriversiam.org/images/ing-report/2563-07-_Report_on_the_forest_structure_of_Ban_Huai_Sak.pdf


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง