งานของเรา

โครงการในปัจจุบัน 

 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในภาคเหนือ (Strengthening Local Community Networks for Restoration of Fish Habitats in Northern Thailand) สนับสนุนโดย Critical Ecology Partnership Fund (CEPF)   logo cepf     logo iucn
 2. โครงการอนุรักษ์แลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงและอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือและกลไกท้องถิ่น (Restoration and Protection of Fish Habitats in the Mekong and Lower Ing Rivers in Chiang Rai Province by Local Tools and Mechanisms) สนับสนุนโดย Synchronicity Earth (SE)     logo se
 3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง (Strengthening Networks of Mekong Local Communities)  สนับสนุนโดย  MacArthur Foundation   logo macarthur

งานที่ผ่านมา

 

เกี่ยวกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

head5 fisherman

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Association (LRA) เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia River Network (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

กรรมการที่ปรึกษา    

 • ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ         
 • ศ.ศรีศักร วัลลิโภดม         
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว
 • รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ 
 • นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว
 • นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ

คณะกรรมการสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 

 • นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา     นายกสมาคม
 • นายสมเกียรติ มีธรรม     รองนายกสมาคม
 • ดร.สหัทยา วิเศษ     กรรมการ
 • นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     กรรมการ
 • นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     เลขานุการและผู้อำนวยการ

เจ้าหน้าที่

 • นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     ผู้อำนวยการ
 • นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     รองผู้อำนวยการ
 • นางสาวจันทร์นภา คืนดี     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและธุรการ
 • นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Living River Siam Association

138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

 

 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook: https://goo.gl/5H0Hyh 
 • YouTube: www.youtube.com/user/LivingRiverSiam

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1LLVa9gyTcc2IXIl2bi0ffN4s2pU" width="640" height="480"></iframe>

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top