สื่อรณรงค์

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ข้อมูลพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

vinyl ing br1     vinyl ing br2     vinyl ing br3     vinyl ing br4     vinyl ing br5     vinyl ing br7     vinyl ing br7     vinyl ing br8

 

นิทรรศการชุด ข้อมูลแม่น้ำโขง

vinyl ck nk1     vinyl ck nk2     vinyl ck nk3     vinyl ck nk4     vinyl ck nk5     vinyl ck nk6     vinyl ck nk7

 

นิทรรศการชุด "แม่ญิง(ผู้หญิง)แม่มูน" 1. บทบาทต่อครอบครัวและชุมชน 2. ผู้ยิง(ผู้หญิง)กับอาหารจากมูน 3. ผู้ยิงกับการต่อสู้

vinyl PM women1     vinyl PM women2     vinyl PM women3

 

นิทรรศการ ชุด เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง : ความเชื่อมโยงของชีวิตและสายน้ำ

 vinyl fishing gear1     vinyl fishing gear2

 

นิทรรศการ ชุด เขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่าง

 vinyl low mek dam1     vinyl low mek dam2     vinyl xayaburi1     vinyl low mek dam1

 

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 2 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 1 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม

แผนที่ทรัพยากรลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พื้นที่เชียงคาน-ปากชม จ.เลย (แผนที่นิเวศวัฒนธรรม ฉบับภาพวาด) 

map chiangkan

 

ปฏิทินประจำปีพ.ศ. 2553: ปกป้องแม่น้ำสาละวิน (ภาษาไทยและปกากญอ) Thai-Karen 2010 Calendar for Salween River protection

sw calendar

 

เสื้อยืดรณรงค์เพื่อการปกป้องแม่น้ำสาละวิน Campaign T-shirt for Salween River protection

sw t shirt

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน  ชุด แนวคิดงานวิจัย 

vinyl all1     vinyl all2

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยไทบ้านปากมูน 

vinyl moon1     vinyl moon2     vinyl moon3     vinyl moon4     vinyl moon5

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยไทบ้านราษีไศล

vinyl rasi1     vinyl rasi2     vinyl rasi3     vinyl rasi4

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยจาวบ้านแก่งเสือเต้น 

vinyl kst1     vinyl kst2     vinyl kst3     vinyl kst4

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น 

vinyl ck1     vinyl ck2     vinyl ck3     vinyl ck4 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยปกากญอ

vinyl sw1     vinyl sw2     vinyl sw3     vinyl sw4

 

สิ่งพิมพ์และเอกสารล่าสุด

รายงานการศึกษา "นากในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง" ปีที่ผลิต 2564

2564 06 10 Research report on otters in the lower Ing River

 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ "แนวทางการเข้าถึง ปกป้อง และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของชุมชนท้องถิ่น ในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย"

ปีที่ผลิต 2564

2564 04 Cover A complete local research report Guidelines for accessing protecting and restoring wetlands by local communities in the lower Ing River basin Chiang Rai

 

รายงานการศึกษา "สถานภาพป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง" ปีที่ผลิต 2563

2563 11 09 Research report on wetlands

 

รายงานวิจัยจาวบ้านเรื่อง "พืชอาหารและพืชสมุนไพร ในป่าชุ่มน้ำบ้านทุ่งงิ้ว"

บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 Ban Thung Ngew Wet Forest Plant Research Report

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และ บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 Report on the forest structure of Ban Huai Sak

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 และ บ้านห้วยซ้อหมู่ 2 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 08 Report on the structure of the forest at Ban Huai So Kaset Somboon

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ" 

บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลตป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 06 26 Report on the forest structure of Ban Pa Kha 

 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างการสื่อสารสู่การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง : ปีที่ผลิต 2562

2562 12 Cover A complete local research report Project to create communication to be aware of changes in the way of living

  

 รายงานการศึกษา เรื่อง “เครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำที่ใช้ในป่าชุ่มน้ำและบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านทุ่งงิ้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย” ปีที่ผลิต 2562

2562 06 25 Report of fishing tools at Ban Thung Ngew

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2561

2561 12 17 Report on the forest structure of Ban Thung Si Kerd

 

รายงานการศึกษาเรื่อง เรือและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาในจังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2560

2560 10 Cover Report Boats and local culture on the Mekong River and its tributaries in Chiang Rai Province page 0001

 

งานวิจัยจาวบ้านความรู้ท้องถิ่นระบบนิเวศพรมแดนไทย-ลาวตอนบน แจมป๋อง-ห้วยลึก : ปีที่ผลิต 2560

2560 05 Cover Thai Ban research on the ecosystem of the upper Thai Laos border page 0001

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านซาววา หมู่ 3 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2560

2560 02 26 Ban Sa va Wet Forest Structure Report

  

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านต้า หมู่ 10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2559  

2559 09 Ban Ta Wet Forest Structure Report

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2558

2558 05 Report on the study of forest structure and carbon at Ban Boon Rueang

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top