ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่ อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตจากปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาค

วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ

Image
ประชากรไทยจำนวนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพา แม่น้ำ เพื่ออยู่รอด

ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Siam Association เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Rivers Network) หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "ซีริน" (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

พวกเราทำอะไรบ้าง

วิจัยไทบ้าน

การจัดการน้ำ และสัตว์น้ำโดยท้องถิ่น

การเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกท้องถิ่น

ต้านเขื่อนขนาดใหญ่

สื่อที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำ

กรรมการที่ปรึกษา

รายชื่อด้านล่างนี้คือคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม

งานของเราคือการช่วยให้ชุมชน
ปกป้องแม่น้ำ

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ
Image

สื่อและเอกสารจากสมาคม

เอกสารในนี้คือข้อมูลบางส่วนจากการทำงานของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตโดยสามารถอ่านทั้งหมดได้ด่านล่างนี้

องค์กรที่
สนับสนุนเรา