Image

ชื่อแม่น้ำ

ลุ่มน้ำมูล

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำมูลที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มน้ำมูลเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ลุ่มน้ำมูลเริ่มต้นจากทิวเขาพนมดงรักในจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี ก่อนจะไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี

ลุ่มน้ำมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรกรรมและการประมงในพื้นที่ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และพืชอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทำให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญสำหรับชุมชนในพื้นที่

โดยโครงการพัฒนาที่ทางสมาคมได้ติดตามอยู่ในลุ่มน้ำมูลประกอบไปด้วย

  1. เขื่อนปากมูล
  2. เขื่อนราษีไศล
  3. เขื่อนลำตะคอง
  4. เขื่อนสิรินธร
  5. เขื่อนหัวนา
  6. เขื่อนลำโดมใหญ่

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

อ่านทั้งหมด