Image

ชื่อลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญของภาคใต้ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ลุ่มน้ำนี้มีแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เช่น แม่น้ำตาปี แม่น้ำชุมพร และแม่น้ำหลังสวน

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีบทบาทสำคัญในการเกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยวในพื้นที่ น้ำจากลุ่มน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้เมืองร้อน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและน้ำกร่อยที่สำคัญ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม เช่น น้ำตกและอุทยานแห่งชาติ

แม้ว่าลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจากการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การกัดเซาะตลิ่ง การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ

โดยโครงการพัฒนาที่ทางสมาคมติดตามได้แก่

  1. เขื่อนคลองกลาย