Image

ชื่อลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำชี

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในลุ่มน้ำชี โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มน้ำชีเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ลุ่มน้ำชีมีแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ และไหลผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี

ลุ่มน้ำชีมีบทบาทสำคัญในด้านเกษตรกรรม การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ น้ำจากลุ่มน้ำนี้ใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการปลูกพืชอื่น ๆ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ ซึ่งมีปลาและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

ลุ่มน้ำชียังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการใช้ในครัวเรือนและการผลิตน้ำประปาของชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่าหลายชนิด

โดยโครงการพัฒนาที่ทางสมาคมกำลังติดตามอยู่ได้แก่

  1. เขื่อนลำคันฉู
  2. เขื่อนโปร่งขุนเพรช