Image

ชื่อลุ่มน้ำ

ลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำโขงที่กว้างใหญ่และมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ เช่น นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ลุ่มน้ำนี้ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านจากประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้

ลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรกรรมและการประมงในพื้นที่ น้ำจากแม่น้ำโขงใช้ในการเพาะปลูกข้าว อ้อย และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำดื่มและใช้ในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่

ลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม เช่น แก่งและหาดริมโขง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

โดยโครงการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่ทางสมาคมได้ติดตามอยู่มีดังนี้

  1. เขื่อนห้วยละห้า