คำประกาศสืบสานเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

fas fa-pencil-alt
ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน
fas fa-calendar
16 มีนาคม 2551

พวกเราในนามสมัชชาคนจน เครือข่ายคนจนทั้งผองจากในเมืองและชนบท และองค์กรภาคประชาชน ได้มายืนอยู่ ณ อนุสาวรีย์คนจนแห่งนี้เพื่อคารวะดวงวิญญาณของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ และพี่น้องคนจนทั้งผองผู้จากลาไป ดวงวิญญาณของนักต่อสู้กับผู้รุกรานที่เข้ามาแย่งชิงฐานทรัพยากรของชุมชน นักต่อสู้ผู้ปกป้องสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีของคนเล็กๆ

เส้นทางการต่อสู้ของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ และพี่น้องคนจนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชน ซึ่งก็คือ การเมืองที่คนจนทั้งผองได้มารวมพลังกัน เพื่อสร้างพลังทบทวี กดดันต่อรองกับรัฐ ผู้มีอำนาจตัดสินใจให้แก้ปัญหาของคนจน และเป็นการเมืองของการทวงสิทธิและวิถีชีวิตเอากลับคืนมาจากรัฐ

วนิดาได้ต่อสู้ร่วมกับคนจน เพื่อให้คนจนลุกขึ้นมาสู้เพื่อปากเพื่อท้อง เพื่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนเอง สู้ด้วยความเชื่อมั่นว่า คนเล็กๆ อย่างพวกเราซึ่งไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีเงินทอง ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์  จะสามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมอันพึงปรารถนาได้

ในช่วงเวลากว่าทศวรรษแม้สังคมที่ยุติธรรมจะยังดูห่างไกลจากชีวิตและความใฝ่ฝันของ วนิดา ก็ตาม  แต่การต่อสู้ของพวกเราได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนจนทำให้คนจนอย่างพวกเราพอมีที่ยืนในสังคมที่อยุติธรรมเช่นนี้ได้บ้าง

คนจนในชนบท และคนจนเมือง  ผู้ซึ่งเป็น ชาวนา ชาวประมง และผู้ใช้แรงงาน ที่รวมตัวกันต่อสู้เพื่อปกป้องและทวงสิทธิ  ได้ทำให้ผู้คนในสังคมเริ่มตระหนักว่า จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้า และอย่างมีศักดิ์ศรี 

 การต่อสู้ของคนจนได้ทำให้สังคมเห็นว่า การแก้ปัญหาคนจน เป็นสิ่งเดียวกันกับการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยจากฐานราก เพราะความทุกข์ยากของคนจน ล้วนเกิดจากความจนอำนาจ ที่จะเผชิญหน้ากับการรุกราน แย่งชิงและทำลายสิ่งที่เคยเป็นถิ่นฐาน รากเหง้า ปากท้อง ลำแข้ง และศักดิ์ศรีของเราทั้งสิ้น

การต่อสู้ของคนจนยังทำให้สังคมเห็นว่า สังคมจะต้องมีทิศทางของระบบเศรษฐกิจที่ผู้คนได้กินอิ่มนอนอุ่นอย่างเสมอหน้า  การสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจะเกิดขึ้นได้ด้วยเจตนารมณ์ของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ที่จะต้องพิทักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตของผู้คน

กรณีเขื่อนปากมูน ซึ่งสร้างหายนะให้แก่ธรรมชาติและชุมชนแห่งนี้  เจตนารมณ์ของวนิดา  ตันติวิทยาพิทักษ์ อันเป็นเจตนาเดียวกันกับพี่น้องชาวปากมูน ก็คือการเปิดเขื่อนถาวรเพื่อฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ำและฟื้นความสุขของชาวชุมชนให้กลับคืนมา 

ชีวิต และความใฝ่ฝันของ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ จึงเป็นเนื้อเดียวกับเจตนารมณ์ของชาวบ้าน และสามัญชนธรรมดาๆ  ซึ่งเธอได้ร่วมต่อสู้กับพี่น้องคนจนจนกระทั่งจากไป  พวกเราจึงขอประกาศร่วมกันว่า จะสืบสานอุดมคติของเธอตลอดไป

 

ประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง

ประชาชนต้องเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงสังคม

ประชาชนทั้งผองต้องสามัคคีกัน

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง