eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์
ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

หลังจากการยึดอำนาจ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้แต่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาบริหารประเทศ โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างถึงเหตุผลของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม และน้ำแล้ง อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานเร่งผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง อย่างไม่มีเหตุผล และขาดสติปัญญาของผู้นำระดับประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ทั้งที่มีแนวทางอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง โดยที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอยู่แล้ว

พวกเราชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้ต่อสู้คัดค้านมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว ทั้งที่รัฐบาลหลายต่อหลายรัฐบาล ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเขื่อนต่างๆ ที่สร้างไปแล้วได้ นับประสาอะไรกับรัฐบาลชั่วคราวอย่างรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะหมดวาระไปแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบวิถีชีวิตของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพจากถิ่นฐาน ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน รวมทั้งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่จะต้องเสียไปจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเข้ามารับเงินใส่กระเป๋าแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุติธรรมเลย

พวกเราชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ขอฝากบอกรัฐบาล และท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า หน้าที่ของท่านในตอนนี้คือ ช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคมไทย ไม่ใช่เข้ามาเพื่อทำความเดือดร้อน สร้างความแตกแยก ได้เงินใส่กระเป๋าแล้วออกไป ในที่สุดสังคมก็จะมีแต่คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ สังคมจะแตกแยก ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในบ้านเมือง

เราขอให้ท่านยุติการสร้างความเดือดร้อนได้แล้ว พวกเราจะขอยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่มีวันท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตาม เราเคยพูดอย่างไร ทำอย่างไร เราก็จะขอทำอย่างนั้นต่อไป ที่ผ่านมาเราอยู่อย่างสงบ เงียบๆ เพราะเราให้เกียรติต่อรัฐบาล นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราไม่ยอมให้ผู้ใดที่เข้ามาดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น อย่างเด็ดขาด เราขอประกาศว่าพื้นที่ตำบลสะเอียบจะต้องปราศจากเขื่อนแก่งเสือเต้น ตลอดไป

ชาวบ้านตำบลสะเอียบ
27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.สอง จ.แพร่

--------------------------------------------------------------------------------------------------

       

 

ที่ .........../..............                                                     ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลสะเอียบ
อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 54120

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2550

เรื่อง       ขอคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จนถึงที่สุด
เรียน       รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ตามที่ท่านได้มอบนโยบายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเดินหน้าโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งนั้น พวกเราชาวบ้านตำบลสะเอียบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น มายาวนานกว่า 18 ปี เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้ได้รับผลกระทบของโครงการฯ อย่างไม่มีเหตุผล ทั้งที่โครงการมีข้อขัดแย้งอยู่หลายประการที่จะต้องแก้ไข เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นยังมี มติ ค.ร.ม ให้ชะลอโครงการเอาไว้ก่อน และห้ามดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

พวกเราขอยืนยันว่า พวกเราจะคัดค้านและต่อต้าน โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จนถึงที่สุดพวกเรายืนยันจะไม่อพยพไปอยู่ที่ไหนเป็นอันขาด

ขอแสงความนับถือ

(นายชุม  สะเอียบคง)
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ต.สะเอียบ

(นายอ้วน  ขันทะบุตร)                                    (นายสันต์  แสนอุ้ม)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เต้น                                ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว

(นายเส็ง  ขวัญยืน)                                           (นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัยสักทอง                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

และราษฎรตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา