eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 
จดหมายเปิดผนึก

วันที่ 6 กันยายน 2545

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำยม

เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ทางเลือกอื่นในการจัดการลุ่มแม่น้ำยม โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

                          2. เหตุผล 12 ประการ ที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

จากการเกิดอุทกภัย กว่า 50 จังหวัด ทั่วประเทศในช่วงนี้ นายกิจจา ผลภาษี อธิบดีกรมชลประทานได้ให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน ว่า ต้อง เร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ เพื่อแก้ไขปัญหา และกล่าวว่า “ถึงจะมีการคัดค้านมากเพียงใดก็ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ได้” นั้น

เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม เห็นว่า หากข้าราชการระดับอธิบดี ไม่มีเหตุผล ไม่รับฟังข้อมูล ไม่รู้ข้อเท็จจริง ประเทศชาติคงต้องแย่ไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งที่กรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ได้มีการศึกษาและมีข้อสรุปแล้ว ว่า ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น อาทิ

1. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา แห่งประเทศไทย TDRI ได้ศึกษาถึงเรื่องความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ได้ข้อสรุปว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นไม่มีความคุ้มทุน จึงเสนอต่อรัฐบาลไปแล้วว่าไม่ควรลงทุนในโครงการนี้

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่องป่าไม้ ได้ข้อสรุปว่า บริเวณที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น มีความอุดมสมบูรณ์ หนาแน่นไปด้วยป่าสักทองธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จะกระทบต่อระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก

3. สำนักงานกองทุนวิจัย สกว. ได้ศึกษาเรื่องผลประโยชน์จากป่าแม่ยม หากเก็บรักษาไว้ในปัจจุบันและอนาคตจะมีมูลค่ามหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งได้ไฟฟ้าเพียง 48 เมกกะวัตต์ และได้น้ำเพื่อการชลประทานเพียงเล็กน้อย ทั้งยังซ้ำกับพื้นที่ชลประทานเดิมที่มีอยู่แล้ว

4. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เสนอทางออกทางเลือกในการจัดการน้ำไว้หลาย แนวทาง ที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ยิ่งเมื่อดูภาพรวมแล้วกรมชลประทานหวังว่าจะได้น้ำเพื่อการเพาะปลูก หากแต่ว่าเมื่อเกษตรกรเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ ยิ่งทำให้เกษตรกรเป็นหนี้สินมากขึ้น ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยมจึงขอเสนอว่ากรมชลประทานควรเปิดหูเปิดตา รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหลายหน่วยงานที่ได้ทำการศึกษาเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้น และควรหาทางเลือกอื่นในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเขื่อนที่สร้างมาแล้วหลายร้อยหลายพันเขื่อน ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งยังเป็นการทำลายป่าทำลายระบบนิเวศน์ ทำลายสมดุลธรรมชาติ ทำลายชุมชนและผลาญงบประมาณแผ่นดินมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว

เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม ขอให้รัฐบาล และหน่วยงานราชการหยุดสร้างความเข้าใจผิด ว่าเขื่อนจะเป็นยารักษาโรคน้ำท่วมได้ หยุดอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง และพวกพ้อง หยุดคิดผลาญเงินภาษีของประชาชนเพื่อไปทำลายป่า หาผลประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ศรีคำพา)

เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม สมัชชาคนจน

หยุด ทำลายป่า
หยุด ทำลายชุมชน
หยุด อ้างเพื่อประชาชน
หยุด ผลาญเงินประเทศชาติ
หยุดหากินกับโครงการขนาดใหญ่ หยุด เขื่อนแก่งเสือเต้น

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา