eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลสะเอียบ บ้านดอนชัย หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 

เรื่อง     ขอให้ยุติการผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ยุติการล่ารายชื่อและยุติการเกณฑ์ประชาชนมาชุมนุมสนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมชัย หทยะตันติ

 

            ตามที่ท่านได้มีบัญชาให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน พนักงาน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมชุมนุมสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และให้รวบรวมรายชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว ไปมอบให้ทางจังหวัด ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังมีบัญชาไปยังสถานศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียน ให้รวบรวมรายชื่อ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาในการสนับสนุนเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น

            คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะเอียบ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนตะกอนยม เห็นว่า การกระทำของท่านเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเด็กทั้งเด็กจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และเด็กในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่อย่างใด

            ทั้งนี้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น ได้เคยเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อน ในช่วงที่ปัญหาความขัดแย้งเนื่องจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ระหว่าง รัฐ นักการเมืองที่สนับสนุนการสร้างเขื่อน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นั้นได้สร้างความกดดันให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานชาวสะเอียบที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในตัวอำเภอสองและเมืองแพร่  เนื่องจากปัญหาการเลือกปฏิบัติของครูอาจารย์ และการพูดจาเสียดสีล้อเลียนจากครูอาจารย์และเพื่อนนักเรียนในกรณีปัญหาดังกล่าว  ซึ่งในขณะนั้นนับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นทางการ แต่ก็ยังผลกระทบที่รุนแรงทางด้านจิตใจและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของลูกหลานชาวสะเอียบเป็นอย่างมากถึงเพียงนั้น  แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นั้น เป็นการกระทำอย่างเป็นกระบวนการ และใช้อำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวทั้งหมด สั่งการให้มีการลงรายมือชื่อสนับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ดังที่ได้กล่าวแล้วนั้น ยิ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อจิตใจของเด็กลูกหลานชาวสะเอียบ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดแพร่มากยิ่งกว่าในอดีต และการชี้นำหรือชักจูงสถานศึกษาให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวที่กำลังเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่และ ภาครัฐนั้นก็นับว่าผิดต่อพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานศึกษาอย่างชัดเจนด้วย  

นอกจากนี้ยังได้ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่ประชาชน ทั้งที่เป็นที่ประจักษ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุน รัฐไม่ควรให้การสนับสนุน เป็นโครงการที่ทำลายป่า ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นยังเป็นพื้นที่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว หากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นปัญหานานับประการจะตามมา

พวกเราจึงขอให้ท่านยุติการดำเนินการดังกล่าวเสีย และแสวงหาทางออกอื่น ๆ ในการพัฒนาลุ่มน้ำยมแทนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองสืบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ศรีคำภา)

ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

  

(นายชุม สะเอียบคง)                              (นายเส็ง ขวัญยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสะเอียบ                       กำนันตำบลสะเอียบ

(นายอำนวย  สะเอียบคง)                                    (นายอ้วน ขันทะบุตร)

ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว                          ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เต้น

(นางสุดารัตน์ ไชยมงคล)                                    (น.ส.พจนีย์  ขวัญยืน)

 ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัย                    ประธานกลุ่มเยาวชนตะกอนยม

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา