eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 หยุด EHIA ตรายาง โครงการเขื่อนแม่วงก์

          ความพยายามเร่งรัดอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ทั้งๆ ที่ยังไม่มีการแก้ไขรายงานฯและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายประเด็น รวมถึงการปรับเปลี่ยนบุคลากรใน สผ. และ คชก. ในสมัยนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านนั้น แสดงให้เห็นความเป็น“ตรายาง”ของคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ว่ามีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะรักษามาตรฐานทางวิชาการมากน้อยแค่ไหน มีความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้คน และวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

          คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ(คชก.) ออกมาแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม ด้วยการรักษามาตรฐานทางวิชาการที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ และขอเรียกร้องให้ยุติโครงการเขื่อนแม่วงก์ทันที ทั้งนี้คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ร่วมปกป้องผืนป่าแม่วงก์ที่ร่วมเดินรณรงค์ในขณะนี้ โดยทางคณะกรรมการคัดเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ และพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่แจ่ม หรืออ่างเก็บน้ำแม่แจ่มจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้

สำหรับโครงการเขื่อนแม่แจ่มหรืออ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม ที่จะมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (FS) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ยุติการศึกษาที่จะนำความอัปยศมาสู่มาตรฐานทางวิชาการ หากยังดันทุรังต่อไป คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มและพี่น้องปกาเกอะญอจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สิทธิออกมาปกป้อง คุ้มครอง รักษาสิทธิของตนและชุมชนไว้ให้ถึงที่สุดและทุกวิถีทางด้วยชีวิต

พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มและพี่น้องปกาเกอะญอ ขอเรียกร้องไปยังกรมชลประทาน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) นายกรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มและเขื่อนอื่นๆ ในทุกแผนงาน โดยหันมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับภูมินิเวศวัฒนธรรมแต่ละลุ่มน้ำ ที่ไม่กระทบกับสิทธิบุคคลและชุมชน และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอู่อาทรของพวกเรา

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้
18 กันยายน 2556
ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา