eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

จิ๋วสั่งทบทวนระเบิดแก่งแม่น้ำโขง 

ข่าวสด 19 กค. 45

เมื่อเวลา 10.30น. วัน ที่ 18 ก.ค. ที่ ทำ เนียบ รัฐ บาล พล.อ. ชวลิต ยง ใจ ยุทธ รอง นา ยก รัฐ มน ตรี และ รมว. กลา โหม ให้ สัม ภาษณ์ ภาย หลัง เป็น ประ ธาน การ ประ ชุม คณะ กรรม การ กลั่น กรอง เรื่อง เข้า ที่ ประ ชุม คณะ รัฐ มน ตรี คณะ ที่ 1 ว่า ได้ มี การ พิจารณา การ ปรับ ปรุง ร่อง น้ำ ลำ น้ำ โขง โดย คณะ ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ กระ ทรวง คม นา คม ของ ลาว จีน พม่า ไทย ซึ่ง พิจารณา แล้ว เห็น ว่า จะ ให้ เป็น ประ โยชน์ ใน การ ขน ส่ง ได้ มาก ขึ้น วัน นี้ ระ วาง การ บรร ทุก แค่ 60- 70 ตัน เรา อยาก ได้ สัก 200 ตัน จะ ได้ ขน ของ ได้ มาก ขึ้น ก็ จำ เป็น ที่ จะ ต้อง เอา เกาะ แก่ง ออก ซึ่ง การ เอา เกาะ แก่ง ออก จะ ส่ง ผล กระ ทบ ต่อ เส้น ชาย แดน ดัง นั้น ครม. จึง ให้ กระ ทรวง กลา โหม มา ดู ว่า จะ มี อันตราย หรือ เป็น ปัญ หา หรือ ไม่ โดย เรา ก็ นึก ถึง ประ โยชน์ ต่อ ส่วน รวม ขณะ เดียว กัน ก็ นึก ถึง ประ เทศ สอง ประ เทศ ที่ อยู่ ใต้ ลำ น้ำ ดัง กล่าว ด้วย จึง ต้อง กลับ มา ดู กัน ใหม่ ให้ ชัด เจน ใน เรื่อง ราย ละ เอียด ถ้า มี ความ จำ เป็น อย่าง ไร ซึ่ง เรื่อง นี้ จะ มี ผล กระ ทบ ต่อ เรื่อง เขต แดน ใน ลำ น้ำ โขง โดย ใน วัน ที่ 30 ก.ค. จะ มี การ ประ ชุม ที่ กระ ทรวง คม นา คม อีก ครั้ง ก่อน ที่ จะ นำ เสนอ ต่อรัฐบาล

 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา