eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตได้ร่วมกับโรงเรียนหาดคัมภีร์ จัดทำศูนย์เรียนรู้ ซึ่งข้อมูลที่จัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ คือ จำนวนชนิดพันธุ์ปลา 271 ชนิด นำไปผลิตสื่อประเภทโปสเตอร์ 2 ชุด ชุดปลาหนังและชุดปลาเกล็ด ตัวอย่างเครื่องมือหาปลาท้องถิ่น 18 ชนิด ซึ่งเก็บรวมรวมเครื่องมือของจริงจากคนหาปลาในชุมชน ภาพวาดเครื่องมือหาปลาแม่น้ำโขงตอนล่าง 109 รูป ระบบนิเวศพื้นบ้านแม่น้ำโขง 11 ระบบ ข้อมูลการอพยพขึ้นลงของปลาและลวงหาปลาหลัก 5 จุด เกษตรริมโขงและพืชอาหารจากธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงประเพณี สังคมวัฒนธรรมของคนริมโขง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวมรวมเป็นหนังสือทำมือเพื่อนำกลับไปสู่ชุมชน และนำเป็นสื่อรณรงค์ขององค์กรในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง

เมื่อปีพ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีโครงการเขื่อนปากชม บ้านคกเว้า ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย พร้อมกันนั้นได้ทำการเก็บข้อมูลระบบนิเวศแม่น้ำ พันธุ์ปลา พืชผักสมุนไพร รวมไปถึงอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแถบนั้น และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการก่อสร้างเขื่อนปากชม

ช่วงของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคกเว้าและโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์เป็นอย่างดี ขณะที่เด็กนักเรียนช่วยเก็บข้อมูลระบบนิเวศแม่น้ำโขง จำนวนชนิดพันธุ์ปลา การเก็บตัวอย่างชนิดพันธุ์ปลาของจริง และข้อมูลรายได้จากการหาปลาของผู้ปกครองของตนเอง  เด็กนักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้  ให้ความร่วมมือทำกิจกรรม โดยหวังให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นน้อง และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ชุมชนของตนเอง จึงเกิดเป็นที่มาของห้องเรียนชุมชุนบ้านหาดคัมภีร์

โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ต้นแบบของการนำ “เครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล” (Kangjan model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 1 ที่ใช้วิธีการนำโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงในตำบลบ้านหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จ.เลย มารวมเป็นเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบรวมชั้นเรียนทุกชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสรรโรงเรียนละ 2 ชั้น โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายคือ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า ซึ่งโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์เป็นโรงเรียนศูนย์กลางของเครือข่ายที่ให้สถานศึกษาหลายๆแห่งในประเทศมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลในห้องเรียนรู้ชุมชนของโรงเรียนได้เป็นที่น่าสนใจและยอมรับนำไปเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา