eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำโขง 8จ.รวมตัวเรียกร้อง CK ระงับสร้างเขื่อนไซยะบุรี

สำนักข่าวอิน?โฟ?เควสท์ (IQ)-- อังคารที่24?เมษายน 2555

?เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำ?โขง 8จังหวัด รวมตัวราว 40-50 คนหน้าอาคารสำนักงาน?ใหญ่ บมจ.ช.?การช่าง(CK)ตั้ง ?แต่ช่วง?เช้าวันนี้ ?เพื่อ?เรียกร้อง?ให้บริษัทยุติ?การก่อสร้าง?เขื่อน?ไซยะบุรี?ในประ? เทศสาธารณรัฐประชาธิป?ไตยประชาชนลาว ?เนื่องจาก?เห็นว่าหากมี?การก่อสร้าง?โครง?การดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านสิ่ง ?แวดล้อมอย่างรุน?แรงกับประชาชนที่อาศัยอยู่?ในบริ?เวณตอนล่าง อีก?ทั้งยัง?ไม่มี?การศึกษาผลกระทบด้านสิ่ง?แวดล้อม

กลุ่ม?ผู้ชุมนุม ?เปิด?เผยว่า?เป็นชาวบ้านจากจังหวัด?เชียงราย ?เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจ?เจริญ ?และ อุบลราชธานี ?ซึ่ง?เชื่อว่าจะ?ได้รับผลกระทบจาก?การสร้าง?เขื่อนดังกล่าว ?จึงขอ?เรียกร้อง?ให้ CK ระงับ?การสร้าง?เขื่อนจนกว่า?การศึกษาผลกระทบจาก?เขื่อน?ใน?แม่น้ำ?โขงอย่าง รอบด้านของกลุ่มประ?เทศลุ่มน้ำ?โขง(MRC)จะ?ได้ข้อสรุป

พร้อม?ทั้งขอ?ให้?การ?ไฟฟ้าฝ่ายผลิต?แห่งประ?เทศ?ไทย(กฟผ.)ระงับสัญญา ซื้อขาย?ไฟฟ้าจาก?โครง?การดังกล่าว?เพราะ?โครง?การยัง?ไม่?ได้รับฉันทามติจาก MRC รวม?ทั้งขอ?ให้ ธนาคารกรุง?ไทย(KTB)ธนาคารกสิกร?ไทย(KBANK) ธนาคาร?ไทยพาณิชย์(SCB)?และธนาคารกรุง?เทพ(BBL)ระงับ?และยก?เลิก?การปล่อย?เงินกู้ หยุดสนับสนุน?การลงทุนที่ฉวย?โอกาสจากประ?เทศ?เพื่อนบ้าน ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์?แห่งประ?เทศ?ไทย(ตลท.)จะต้อง?เข้า?ไปตรวจสอบบริษัทจด ทะ?เบียน(บจ.)?ให้คำนึง?ถึงหลักธรรมาภิบาล?ใน?การลงทุน

"?การสร้าง?เขื่อน?ไซยะบุรีละ?เมิดมติคณะมนตรีลุ่มน้ำ?โขง ?ไทย ลาว ?เวียดนาม กัมพูชา ที่อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบจาก?เขื่อน?ใน?แม่น้ำ?โขงอย่างรอบด้าน?และ 4 ประ?เทศยัง?ไม่?ให้ฉันทามติต่อ?การก่อสร้าง?โครง?การ?เขื่อนนี้"ตัว?แทน กลุ่ม?ผู้ชุมนุม กล่าว

?ทั้งนี้ CK ?เรียกประชุม?ผู้ถือหุ้นที่อาคารสำนักงาน?ใหญ่?ในวันนี้?เวลาประมาณ 10.00น.

อนึ่ง ?เมื่อวันที่ 17 ?เม.ย.บริษัท ช.?การช่าง(ลาว)จำกัด ?ซึ่ง?เป็นบริษัทลูกของ CK ?ได้ลงนาม?ในสัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for the Xayaburi Hydroelectric Power Project ?เพื่อก่อสร้าง?โรง?ไฟฟ้าพลังน้ำ?ไซยะบุรีกับบริษัท ?ไซยะบุรี พาว?เวอร์ จำกัด ?โดย?ได้?เริ่มงานก่อสร้างตั้ง?แต่วันที่ 15 มี.ค. มูลค่าสัญญาประมาณ 51,824.64 ล้านบาท ?และ 711.04 ล้าน?เหรียญสหรัฐ ระยะ?เวลา?แล้ว?เสร็จประมาณ96 ?เดือน ?โดยกฟผ.จะรับซื้อ?ไฟฟ้าจำนวน 96% ของกำลัง?การผลิต

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา