eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

จดหมายถึงเอกอัคราชฑูตจีน ประจำประเทศไทย
กรณีการสร้างเขื่อนสาละวินในประเทศจีน
(ฉบับแปล)

สถานฑูตจีน ประจำประเทศไทย
๕๗ ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. ๑๐๓๑๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖

เรียน ฯพณฯ เอกอัคราชทูตจีน ประจำกรุงเทพฯ

พวกเราองค์กรพัฒนาเอกชน ๘๓ องค์กร ที่ได้ลงนามด้านล่าง มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อแผนโครงการพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวิน ในเขตประเทศจีน พวกเราทราบมาว่าหน่วยงานของจีนได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกที่เมืองลิวคูภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยมิได้มีการปรึกษาหารือกับประเทศและชุมชนท้ายน้ำแต่อย่างใด พวกเรายังได้ทราบอีกว่าจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด ๑๓ แห่งบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวินในเขตประเทศจีน

แม่น้ำนูเจียง/สาละวิน เป็นแม่น้ำนานาชาติสายสุดท้ายในภูมิภาคที่ยังคงไหลอย่างอิสระ เป็นแม่น้ำร่วมระหว่าง ๓ ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า และไทย ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ ตะกอนแร่ธาตุมากมายที่พัดพามากับแม่น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการจับปลาและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินในเขตท้ายน้ำ ผืนป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดสายน้ำซึ่งรวมถึงพื้นที่มรดกโลกในเขตแม่น้ำคู่ขนาน ๓ สายในยูนนานซึ่งประกาศโดยยูเนสโก เป็นพื้นที่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายพันธุ์ และเป็นพื้นที่ซึ่งมีความงดงามทางธรรมชาติอย่างยิ่ง หากมีการสร้างเขื่อนทางตอนบนของแม่น้ำในเขตจีน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแห่งแม่น้ำนูเจียง/สาละวิน จะต้องได้รับผลกระทบร้ายแรง

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลจีนระงับการดำเนินโครงการดังกล่าว และประชาชนในลุ่มน้ำนูเจียง/สาละวิน ควรได้รับข้อมูลการวางแผนโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายนี้อย่างครบถ้วน และควรได้รับการรับรองในการเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย

ก่อนจะดำเนินการตัดสินใจในโครงการเขื่อน ควรมีฉันทามติจากทุกประเทศในลุ่มน้ำ ทั้งในประเด็นการศึกษาผลกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำ และค่าปฏิกรณ์หรือค่าชดเชยฟื้นฟูผลกระทบต่อท้ายน้ำ อนึ่ง การศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยมีการส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ การศึกษาผลกระทบดังกล่าวควรครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำ มิใช่จำกัดอยู่เพียงในเขตประเทศจีนเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จดหมายนี้ร่วมลงนามโดยองค์กรต่างๆ อีก ๘๒ องค์กร ดังนี้

All Burma Students' Democratic Front
Alternative Energy Project for Sustainability, Thailand
Altsean-Burma
Arakan Youth Network group
Assembly of the Poor, Thailand
Buntad Ranges Community Empowerment Project, Thailand
Burma Today News and Media
Campaign for Media Reform, Thailand
Campaign for Popular Democracy, Thailand
Community Forest Support Group, Thailand
Community Network for Saving River Basins in Maehongson, Thailand
Community University, Thailand
Coordinating Committee of Human Rights Organization of Thailand
Concerned Individuals of Burma
Costal Zone Management through Community Organization and Network in Southern Thailand
Dictator Watch
EarthRights International
Friends of People, Thailand
Friends Without Borders
Images Asia
Kachin State National Congress for Democracy
Karen Environmental and Social Action Network
Karen Studies and Development Center, Thailand
Karen Rivers Watch
Karenni Evergreen
Karenni Information Network Group
Karenni National Women Organization
Karenni Social Welfare Committee
Karenni Refugee Committee
Karenni Student Union
Karenni Teacher Union
Lahu National Development Organization
Metta Dhammaraksa Foundation
Mon Unity League
Nationalities Youth Development Program
Ngwetaung Nature Network
NGO Coordinating Committee on Rural Development (NGO-CORD North), Thailand
NGO Coordinating Committee on Rural Development (NGO-CORD South), Thailand
NGOs Network on Costal Resources Management in Southern Thailand
Northern Farmers Federation, Thailand
Northern Development Foundation, Thailand
Peace and Human Rights Resource Center, Thailand
People's Defense Force
People's Liberation Front (Burma)
Project for Recovery of Life and Culture, Thailand
Project for River and Community, Thailand
Salween Watch
Salween News Network
Sekhiyadhamma Group
Seub Nakhasathien Foundation
Shan Democratic Union
Shan Human Rights Foundation
Shan State Organization
Shan Youth Power Media
Shan Youth Network Group
Student and Youth Congress of Burma
Students Federation of Thailand
Thai Action Committee for Democracy in Burma
Thai Volunteer Service
The Women's League of Burma comprising11 organizations:
Burmese Women's Union
Kachin Women's Association/Thailand
Karen Women's Organization
Kuki Women's Human Rights Organization
Lahu Women's Organization
Palaung Women's Organization
Pa-O Women's Union
Rakhine Women's Union
Shan Women's Action Network
Tavoy Women's Union
Women's Rights and Welfare Association of Burma
United Nationalities Youth League comprising:
All Arakan Students and Youth Congress
All Kachin Students and Youth Union
Chin Student Union
Karen Youth Organization
Karenni National Youth Organization
Kayan New Generation Youth
Lahu Democratic Front – Youth
Mon Unity League – Youth
Pa O Youth Organization
Palaung Youth Network Group
Wildlife Fund Thailand
Youth Rivers Network, Thailand
Youth Training Program for Social Development, Thailand

สำเนาถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา