สารคดี

cd wetland     ป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น

 

 

 cd vanida  "เสียงคนแม่มูนถึงวนิดา"    "Voices of Mae Mun People to Vanida" 

 

cd mv     มิวสิกวีดีโอ เพลง "วิถีชุมชน(ลุ่มน้ำโขง)" คำร้อง ทำนอง และดนตรี โดย สุทธี ปุราทะกา  Thai music VDO "Mekong Communities' Livelihoods

 

cd mv     มิวสิกวีดีโอ เพลง "เขื่อน (แม่น้ำโขง) อันตราย" คำร้อง ทำนอง และดนตรี โดย สุทธี ปุราทะกา Thai music VDO "Dangerouse (Mekong) Dams

 

cd our living river      แม่น้ำแห่งชึวีวิต : เสียงสะท้อนถึงการสร้างเขื่อนไซยะบุรี   Our Living River: Voices Against Xayaburi 

 

cd fish sanctuary     บวชเขตวังสงวนพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง บริเวณคอนผีหลง พรมแดนไทย-ลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย  Mekong Fish Sanctuary Ordination  at Thai-Lao border, Chiang Khong district, Chiang Rai Province

 

cd kst     แม่น้ำยม สายธาราแห่งชีวิต  Yom the River of Life 

 

cd dam     บทเรียน (หายนะ) จากเขื่อน   Lessons (disaster) from Dams  

 

mek vcd     แม่น้ำโขง มหาธาราแห่งอุษาคเนย์  The Mekong: a Great River of Southeast Asia (Thai soundtrack)  Chinese soundtrack 

 

sw dvd     สาละวิน สายน้ำแห่งชาติพันธุ์  เขื่อนสาละวิน Salween, A River of Ethnic Minorities 

 

cd kst     งานวิจัยไทบ้านที่แก่งเสือเต้น  Thai Baan (villager) Research at Kaeng Sua Ten 

 

sw tb vcd sm     วิถีแม่น้ำ วิถีป่า ของปกากญอสาละวิน (งานวิจัยไทบ้านที่แม่น้ำสาละวิน โดยชาวปกากญา) Thai Baan Research at the Salween River

 

mek rapid vcd     โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง    Mekong Rapids under Fire 

 

pmd research vcd     แม่มูน การกลับมาของคนหาปลา The Mun River : the return of the fishermen  Thai Baan Research at Pak Mun dam

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top