สิ่งพิมพ์

head4 map poster

 

< สั้งซื้อสิ่งพิมพ์ >

 

หนังสือ "การอนุรักษ์พันธุ์ปลาอย่างเป็นองค์รวมของบ้านม่วงชุม" ปีที่ผลิต 2563

book muongchom FCZ

 หนังสือ "พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงกับการกักเก็บคาร์บอน" ปีที่ผลิต 2564

book carbon in wetland 1

หนังสือ "ทำไมเราไม่ควรระเบิดแก่งแม่น้ำโขง" ปีที่ผลิต 2560 

book mekong rapid

หนังสือ "เขตรักษาพันธุ์ปลา : การฟื้นฟูปลาแม่น้ำมูนและชุมชนโดยคนท้องถิ่น" ปีที่ผลิต 2561

book pakmun fcz2

 

 หนังสือ "เขตรักษาพันธุ์ปลา : คืนปลาให้แม่มูน" ปีที่ผลิต 2560 

book pakmun fcz

หนังสือ "ป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น" ปีที่ผลิต 2560 

 book ing wetland forest

 โปสเตอร์ "นกแม่น้ำโขง บริเวณคอนผีหลงปีที่ผลิต 2559

poster mk bird

  หนังสือ "วังสงวนในลุ่มน้ำอิง" การจัดการเขตอนุรักษพันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำอิง ปีที่ผลิต 2558 ("Fish Conservation Zone in Ing River Basin: Management by Local Communities for Restoration of Riverine Ecosystems and Local Livelihoods" 2015)

 book ing fcz

หนังสือ "พันธุ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศย่อยลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ความรู้ท้องถิ่นปกาเกอญอ" ปีที่ผลิต 2559 (Aquatic Species and Sub-ecosystems in the Upper Mae Chaem River: The Pwa Ka Nyaw Ethnic Knowledge) published in 2016

book meachaem

 โปสเตอร์ "พันธ์ุสัตว์น้ำ ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน งานวิจัยจาวบ้าน เครือข่ายชุชนรักษ์ป่าแม่แจ่มตอนบน" ปีที่ผลิต 2559 (Aquatic Species in Upper Mae Chaem River: Villagers' Research, Upper Mae Chaem River Basin) publicshed in 2015)

fish poster Mae jam

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top