Image

ชื่อแม่น้ำ

ลุ่มน้ำปิง

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่น ๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำปิงโดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มน้ำปิงเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ลุ่มน้ำปิงมีแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ก่อนจะบรรจบกับแม่น้ำวังที่จังหวัดกำแพงเพชร แล้วไหลต่อไปบรรจบกับแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์

ลุ่มน้ำปิงมีบทบาทสำคัญในด้านเกษตรกรรม การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ น้ำจากแม่น้ำปิงใช้ในการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลาและกุ้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำในครัวเรือนของชุมชนในพื้นที่

ลุ่มน้ำปิงยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำหลากหลายชนิด รวมถึงมีพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนที่มีความสำคัญ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม เช่น น้ำตก อุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

และสำหรับโครงการที่ทางสมาคมได้มีการติดตามอยู่จะมีอยู่อย่างน้อย 2 โครงการได้แก่

  1. เขื่อนแม่แจ่ม

  2. เขื่อนกั้นแม่น้ำปิง