เกี่ยวกับเรา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตคืออะไร? ทำงานอย่างไรในประเทศไทย?

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ

วิสัยทัศน์ของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Siam Association เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Rivers Network) หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "ซีริน" (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

14 มีนาคม 2542

ก่อตั้งสมาคม

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Siam Association เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Rivers Network) หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "ซีริน" (SEARIN)

14 มีนาคม 2542

8 กุมภาพันธ์ 2554

เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์

ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21 ธันวามคม 2555

เป็นสมาคม

จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

21 ธันวามคม 2555

พันธกิจ

หน้าที่ขององค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตคือ การปกป้องแม่น้ำและระบบนิเวศ ปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง และสาละวินซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอนุภูมิภาค

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นตนเอง

Image
Image

ยุทธศาสตร์

หน้าที่ขององค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตคือ การปกป้องแม่น้ำและระบบนิเวศ ปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเราได้ดำเนินการตาม 3 ยุทธศาสตร์สำคัญๆ ดังนี้

  • สนับสนุนการจัดการน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

  • เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น

กรรมการที่ปรึกษา

รายชื่อด้านล่างนี้คือคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อด้านล่างนี้คือคณะกรรมการของสมาคม

เจ้าหน้าที่

รายชื่อด้านล่างนี้คือเจ้าหน้าที่ของสมาคม

องค์กรที่
สนับสนุนเรา