งานของเรา

งานหรือกิจกรรมที่ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตดำเนินการทั้งในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน

งานที่สมาคมทำ

 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตมุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและในลุ่มน้ำโขงและสาละวิน ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, และวิถีชีวิตของชนพื้นถิ่นในอนุภูมิภาคนี้. กิจกรรมหลักของพวกเขารวมถึงการวิจัย, การส่งเสริมการศึกษา, และการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน​ โดยงานที่สมาคมทำสามรถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

วิจัยไทบ้าน

การจัดการน้ำ และสัตว์น้ำโดยท้องถิ่น

การเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกท้องถิ่น

เขื่อนขนาดใหญ่

โครงการในปัจจุบัน

Image

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง

(Strengthening Networks of Mekong Local Communities) สนับสนุนโดย MacArthur Foundation
Image

โครงการอนุรักษ์แลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงและอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือและกลไกท้องถิ่น

(Restoration and Protection of Fish Habitats in the Mekong and Lower Ing Rivers in Chiang Rai Province by Local Tools and Mechanisms) สนับสนุนโดย Synchronicity Earth (SE)

โครงการที่ผ่านมา

Image

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในภาคเหนือ

(Strengthening Local Community Networks for Restoration of Fish Habitats in Northern Thailand) สนับสนุนโดย Critical Ecology Partnership Fund (CEPF) 

งานของเราคือการช่วยให้ชุมชน
ปกป้องแม่น้ำ

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ
Image