eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

4.บทสรุป

             รายการศึกษาฉบับนี้ได้พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนมากได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการเขื่อนเทินหินบูน ซึ่งตรง กันข้ามกับที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)และผู้ร่วมพัฒนาโครงการทั้งหลายได้กล่าวอ้างไว้ มาตรการการจ่ายค่าชดเชย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะชดใช้แก่ชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบสำหรับปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ยากจนอยู่บนชายขอบทางเศรษฐกิจของสังคม และมีแหล่งทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด พวกเขากำลังถูกคุกคามจากการร่วมลงทุน ใน บริษัทเทินหินบูนเพาเวอร์ (THPC) ซึ่งรวมถึงรัฐบาลของประเทศนอร์เวย์และสวีเดนซึ่งถือว่ามีความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจที่สุดประ เทศหนึ่งของโลก

                จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่รัฐบาลลาวหากต้องการที่จะรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจาก โครงการก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก บริษัทเทินหินบูนเพาเวอร์(THPC)ได้กล่าว โต้แย้งว่าการจ่ายค่าชดเชยใดๆที่จะมีเพิ่มขึ้นควร จะมาจากส่วนแบ่งจากรัฐบาลลาวจากผลกำไรและเงินค่า ธรรมเนียมที่ได้รับจากโครงการ ข้อโต้แย้งดังกล่าวนี้ได้ลืมที่จะคำนึงถึงจุด สำคัญที่ว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มี ความเป็นมาอย่างไร ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนภายนอกพ้นภาระความรับผิดชอบต่อต้นทุนที่แท้ จริงของ โครงการตามส่วนแบ่งของตน ต้นทุนที่ถูกละเลยและถูกบิดเบือนโดยบริษัทที่ปรึกษา ( Norcansult ) ซึ่งเจ้า ของคือบริษัท Norwegian Statkraft หนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นในช่วงเริ่มต้นโครงการ รัฐบาลลาวได้เซ็นสัญญา อนุมัติการสัมปทานบนฐานของข้อมูลที่ผิด พลาด และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) ซึ่งเร่งรีบที่จะเริ่ม ดำเนินงานโครงการได้ยอมรับขบวนการที่ผิดพลาดนี้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะรับผิดชอบในการเตรียมการให้ การปรึกษาอย่างถูกต้องแก่รัฐบาลลาว จากขบวนการที่ผิดพลาดนี้จะเห็นว่ามีเหตุผลเพียง พอที่จะให้มีการ เจรจาสัญญาสัมปทานขึ้นใหม่เพื่อเรียกร้องให้ผู้ร่วมลงทุนทั้งหลายเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อต้นทุนที่แท้จริง ในการ ลดผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นต่อประชาชน

                ขั้นตอนแรกในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่ยกมาข้างต้นควรจะเป็นบทบาทขององค์กรทุนภาครัฐ ของโครงการซึ่ง หมาย ถึง NORAD และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ ให้มีการตรวจสอบและประเมินผล ประเด็น ปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้การตรวจ สอบและประเมินผลนี้จะเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหา และ การชดเชยแก่ชาวบ้านผู้ได้รับผล กระทบซึ่งเป็นประชาชนผู้มีข้อจำกัดและทางเลือกทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการดำเนินงานนี้จึงควรที่จะ ได้เกิด ขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

                ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา เหล่านี้ดังนโยบายที่ได้ ประกาศไว้ว่าประชาชนไม่ควรที่จะถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายลงกว่าเดิมอัน เนื่องมาจากโครงการที่ธนาคารได้เป็นผู้สนับสนุน ทางการเงิน[1] ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบ ของหน่วยงานของรัฐบาลลาวว่าเมื่อได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ ปัญหาผลกระทบอย่างรุนแรงที่ กำลังเกิดขึ้นต่อประชาชนลาวจะได้ดำเนินงานอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดแก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

 

[1] The ADB’s Handbook for Incorporation of Social Dimensions in Project states that the Bank must “identify and assess options for avoiding, mitigating, or compensating groups which may be adversely affected” by a Bank project. It also requires project staff to “consult with the affected groups… concerning the proposed solution.”

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา