eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ภาคผนวก 1 รายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ

                โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเทินหินบูนคือโครงการแรกในหลายโครงการเขื่อนภายใต้ แผนงานการพัฒนาใน ลุ่มน้ำเทินตอนล่าง (กะดิ่ง) เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งได้ก่อสร้าง แล้วเสร็จในปัจจุบันโดยมีแผนงานเปิดดำเนิน งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2541 โครงการ ทำการผันน้ำจากแม่น้ำเทินซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ แม่น้ำโขงผ่านอุโมงค์ส่งน้ำใต้ภูเขาเป็น ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรไปยังตัวอาคารผลิตไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาระหว่างลุ่มแม่น้ำไฮและ หินบูน น้ำได้ถูก ส่งต่อไปผ่านทางคลองส่งน้ำและอ่างพักน้ำเป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร สู่ลำน้ำไฮซึ่งไหลต่อไปสู่แม่น้ำหินบูนซึ่ง เป็น อีกแม่น้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง การดำเนินงานของโครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 ซึ่งตั้งอยู่เหนือขึ้น ไปบนลำน้ำเดียวกันนี้จะก่อให้เกิด ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเขื่อนเทินหินบูน จากการผันน้ำออกจากแม่น้ำ เทินซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณการไหลในแม่น้ำลดลงและ ทำ ให้ลดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเทินหินบูนลง

                โครงการเขื่อนเทินหินบูนดำเนินงานโดยบริษัทเทินหินบูนเพาเวอร์ (THPC) ภายใต้ระยะสัญญา 30 ปี เป็นโครงการที่เรียก ว่า Boot (Build, Own, Operate, Transfer) คือโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง เป็น เจ้าของ และดำเนินงานโดยบริษัทของผู้ร่วมลงทุน แล้วจึงส่งมอบให้กับทางรัฐบาลลาว บริษัทเทินหินบูน เพาเวอร์เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างการไฟฟ้าแห่งประเทศลาว (EdL) 60% บริษัท MDX/GMS (ประเทศ ไทย) 20 % และ บริษัทNordic Hydropower (ประเทศนอร์เวย์) 20 % ซึ่งบริษัทNordic Hydropower นี้มี บริษัทSwedish Vattenfall และ บริษัทNorwegian Statkraft เป็นเจ้าของโดยถือหุ้นร่วมกันคนละครึ่ง

                ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB)ได้ให้เงินกู้ยืมแก่รัฐบาลลาวสำหรับโครงการนี้เป็นเงิน 60 ล้านเหรียญสหรัฐจากงบ ประมาณทั้งหมด 260 ล้านเหรียญสหรัฐ และNordic Development Fund ให้กู้ยืมอีก จำนวน 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์กรกองทุน NORAD บริจาค 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และทาง UNDP ได้ บริจาคอีกจำนวนหนึ่ง การสนับสนุนทางการเงินได้ถูกให้ในรูปแบบการร่วม ลงทุนระหว่างธนาคารพานิชย์ กับรัฐบาลลาว และในรูปแบบการให้กู้ยืมโดยผ่านทางองค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออกของกลุ่มประเทศ สแกน ดิเนเวียน โครงการนี้จะมีผลเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของลาวมากขึ้นกว่าเท่าตัวและเป็นสิ่งที่รัฐบาลรวมทั้งผู้ เสนอโครงการได้ คาดว่าจะทำให้เกิดการนำเงินเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าวได้มี การคัดค้านเกี่ยวกับโครงการและการดำเนิน งานของโครงการจากกลุ่มผู้คัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ได้มีการ ริเริ่มโครงการทั้งในประเทศนอร์เวย์ ประเทศไทย และในประเทศ อื่นๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งรายละเอียดใน ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้นำมากล่าวอีกในที่นี้

                โครงการเขื่อนเทินหินบูนตั้งอยู่ในอำเภอคำเขต จังหวัดบอริคัมไซ มีกำลังผลิตไฟฟ้า 210 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะส่งขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความยาวของสันเขื่อน 300 เมตร  สูง 25 เมตร [1] (เพิ่มเติมโดยผู้แปล)  

 

                โครงสร้างทางการเงินของโครงการ

                ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB)และบริษัทเทินหินบูนเพาเวอร์(THPC)ได้ระบุว่า “นี่เป็น โครงการสาธารณูปโภค โครงการแรกในประเทศลาวที่ใช้เงินงบประมาณจากบริษัทเอกชน ซึ่งจะเป็นต้น แบบของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในอนาคตของ ประเทศลาว”[2] ซึ่งเป็นการกล่าวที่ผิดไปจากความเป็น จริงทั้งนี้เพราะเงินส่วนมากทั้งหมดเป็นเงินจากภาครัฐหรือเป็นส่วนที่รัฐต้อง ค้ำประกัน

                จากจำนวนงบประมาณรวมของโครงการทั้งสิ้น 260 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลลาวกู้ยืมมาจากองค์ กรสินเชื่อเพื่อการส่งออก เป็นเงิน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) 60 ล้านเหรียญสหรัฐ และจาก Nordic Development Fund จำนวน 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้องค์กร NORAD ได้บริจาค 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และ UNDP (United Nations Development Program) บริจาค 4 แสนเหรียญสหรัฐ ดังนั้นยอดรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ 151.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 58 % ของ งบประ มาณโครงการทั้งหมดมาจากภาครัฐ หรือเป็นส่วนที่รัฐต้องค้ำประกันทั้งสิ้น 

 

ภาคผนวก 2 อักษรย่อ ชื่อย่อ และอภิธานศัพท์  

                อักษรย่อ ชื่อย่อ

                                ADB                        Asian Development Bank 

                                                                ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

                                EdL                         Electricite du Laos         

                                                                การไฟฟ้าแห่งประเทศลาว

                                EMCO                     Environmental Management Committee Office

                                                                สำนักงานคณะกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม

                                NORAD                   Norwegian Agency for Development

                                STENO                    Science, Technology and Environment Organization

                                                                สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                                THPC                       Thun - Hinboun Power Company

                                                                บริษัทเทินหินบูนเพาเวอร์

                อภิธานศัพท์

                                บ้าน                ภาษาลาวสำหรับคำว่า “หมู่บ้าน”

                                กีบ                  ค่าเงินลาว ( 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 2,500 กีบ )

                                น้ำ                  ภาษาลาวสำหรับคำว่า “แม่น้ำ”  


[1] Lahmeyer / Worley, Nam Theun 2 - Study of Alternatives, Draft Main Report, Hydropower Office, Vientiane, Lao PDR, July 1997, Page 52

[2] Theun Hinboun Power Project, A Contribution to Development, Page 3, Theun Hinboun Power Company Ltd., Vientiane, 1997.

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา