eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

กรณีนักการเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งสถานศึกษาล่ารายชื่อหนุนเขื่อนแก่งเสือเต้น

 

                นับจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสารมวลชนหลายสำนัก ว่าจะเร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ ให้ได้ในสมัยที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีนี้ โดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีบัญชาการให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา สำรวจความต้องการสนับสนุนให้สร้างแก่งเสือเต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลตามต้องการเสนอรัฐบาล อันมาซึ่งการคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในพื้นที่นั้น ครป.ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขอแถลงท่าทีและข้อเรียกร้องต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

                1.เราเห็นว่า พฤติกรรมรับใช้นักการเมืองของนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่สั่งระดมรายชื่อครูอาจารย์ นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาที่ให้สนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น น่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามมาตรา 66, 67 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 มาตรา 78 ที่กำหนดว่า

“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”

2.เราเห็นว่า พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นการสร้างแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ที่ข้าราชการเลือกปฏิบัติต่อชาวบ้านด้วยการหลอกลวงเด็กนักเรียนสถานศึกษาซึ่งไม่มีข้อมูล ไม่รู้ปัญหาผลกระทบและความเป็นมาของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่นักการเมืองทุกยุคทุกสมัยและข้าราชาการบางคน หวังผลประโยชน์จากงบประมาณของแผ่นดินการกระทำของผู้ว่าราชการดังกล่าวยิ่งจะตอกย้ำในการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ให้ร้าวลึกลงในแผ่นดิน แม้นรัฐบาลจะหาทางปรองดองอย่างไร ก็ไม่อาจเยียวยาได้

3.เราเรียกร้องให้รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งกลไกขึ้นมาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยเร่งด่วนเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อ

4.เราเห็นว่า กรณีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น รัฐบาลโดยพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี หากจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการนี้ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่าน “องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเฉพาะกาล” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

                ท้ายที่สุด ครป.ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ที่ได้ใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ อันเป็นการปฏิรูปการเมืองทางตรงของภาคประชาชน จนถึงที่สุด

ด้วยจิตสมานฉันท์และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย

แถลงโดย นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

16 กรกฎาคม 2553

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา